HOME | ABOUT THIS SITE
Kriol Word of the Day
If da no soh, da nayli so.
"grampikni"
translation: grandchild
usage:
Sheela ma ga ten grampikni.
Sheila's mom has ten grandchildren.
Ah don noa dat wan!