HOME | ABOUT THIS SITE
Kriol Word of the Day
If da no soh, da nayli so.
"eezi-wan"
translation: easily
usage:
Ah geh di lak fi oapm eezi-wan.
I got the lock to open easily.
Ah don noa dat wan!